logo vui cười lên

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì? Sri Lanka hay Sri Lankan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Sờ-ri-lan-ca để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì
Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh viết là Sri Lanka, phiên âm đọc là /ˌsriː ˈlæŋ.kə/

Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/

Để phát âm đúng từ Sri Lanka các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Sri Lanka thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Sri Lanka là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S & L).

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì
Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì

Phân biệt Sri Lanka và Sri Lankan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Sri Lanka và Sri Lankan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Sri Lanka là tên của nước Sờ-ri-lan-ca trong tiếng anh, còn Sri Lankan để chỉ những thứ thuộc về nước Sờ-ri-lan-ca như là người Sờ-ri-lan-ca, văn hóa Sờ-ri-lan-ca, tiếng Sờ-ri-lan-ca. Nếu bạn muốn nói về nước Sờ-ri-lan-ca thì phải dùng từ Sri Lanka chứ không phải Sri Lankan.

Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì
Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì thì câu trả lời là Sri Lanka, phiên âm đọc là /ˌsriː ˈlæŋ.kə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S & L) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Sri Lanka còn có từ Sri Lankan các bạn hay bị nhầm lẫn, Sri Lankan nghĩa là người Sờ-ri-lan-ca hoặc tiếng Sờ-ri-lan-ca chứ không phải nước Sờ-ri-lan-ca.Bạn đang xem bài viết: Nước Sờ-ri-lan-ca tiếng anh là gì? Sri Lanka hay Sri Lankan

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang