logo vui cười lên

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì? Slovenia hay Slovenian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh viết là Slovenia, phiên âm đọc là /sləˈviː.ni.ə/

Slovenia /sləˈviː.ni.ə/

Để phát âm đúng từ Slovenia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Slovenia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Slovenia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Slovenia và Slovenian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Slovenia và Slovenian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Slovenia là tên của nước Sờ-lo-ven-ni-a trong tiếng anh, còn Slovenian để chỉ những thứ thuộc về nước Sờ-lo-ven-ni-a như là người Sờ-lo-ven-ni-a, văn hóa Sờ-lo-ven-ni-a, tiếng Sờ-lo-ven-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước Sờ-lo-ven-ni-a thì phải dùng từ Slovenia chứ không phải Slovenian.

Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì
Nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sờ-lo-ven-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Slovenia, phiên âm đọc là /sləˈviː.ni.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Slovenia còn có từ Slovenian các bạn hay bị nhầm lẫn, Slovenian nghĩa là người Sờ-lo-ven-ni-a hoặc tiếng Sờ-lo-ven-ni-a chứ không phải nước Sờ-lo-ven-ni-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang