logo vui cười lên

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì? Philipines hay Filipino


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì
Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì

Nước Phi-lip-pin tiếng anh viết là Philipines, phiên âm đọc là /ˈfɪl.ɪ.piːnz/

Philipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/

Để phát âm đúng từ Philipines này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Philipines thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Philipines là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì
Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì

Phân biệt Philipines và Filipino

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Philipines và Filipino, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Philipines là tên của nước Philipines trong tiếng anh, còn Filipino để chỉ những thứ thuộc về nước Philipines như là người Philipines, văn hóa của Philipines, tiếng Philipines. Nếu bạn muốn nói về nước Philipines thì phải dùng từ Philipines chứ không phải Filipino.

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì
Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì thì câu trả lời là Philipines, phiên âm đọc là /ˈfɪl.ɪ.piːnz/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Philipines còn có từ Filipino các bạn hay bị nhầm lẫn, Filipino nghĩa là người Philipines hoặc tiếng Philipines chứ không phải nước Philipines.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang