logo vui cười lên

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì? Philipines hay Filipino


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì
Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì

Nước Phi-lip-pin tiếng anh viết là Philipines, phiên âm đọc là /ˈfɪl.ɪ.piːnz/

Philipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/

Để phát âm đúng từ Philipines này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Philipines thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Philipines là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì
Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì

Phân biệt Philipines và Filipino

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Philipines và Filipino, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Philipines là tên của nước Philipines trong tiếng anh, còn Filipino để chỉ những thứ thuộc về nước Philipines như là người Philipines, văn hóa của Philipines, tiếng Philipines. Nếu bạn muốn nói về nước Philipines thì phải dùng từ Philipines chứ không phải Filipino.

Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì
Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì thì câu trả lời là Philipines, phiên âm đọc là /ˈfɪl.ɪ.piːnz/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Philipines còn có từ Filipino các bạn hay bị nhầm lẫn, Filipino nghĩa là người Philipines hoặc tiếng Philipines chứ không phải nước Philipines.Bạn đang xem bài viết: Nước Phi-lip-pin tiếng anh là gì? Philipines hay Filipino

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang