logo vui cười lên

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì? Singapore hay Singaporean


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sing-ga-po tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh viết là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Để phát âm đúng từ Singapore này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Singapore thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Singapore là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Phân biệt Singapore và Singaporean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Singapore và Singaporean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Singapore là tên của nước Singapore trong tiếng anh, còn Singaporean để chỉ những thứ thuộc về nước Singapore như là người Singapore, văn hóa của Singapore, tiếng Singapore. Nếu bạn muốn nói về nước Singapore thì phải dùng từ Singapore chứ không phải Singaporean.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sing-ga-po tiếng anh là gì thì câu trả lời là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Singapore còn có từ Singaporean các bạn hay bị nhầm lẫn, Singaporean nghĩa là người Singapore hoặc tiếng Singapore chứ không phải nước Singapore.Bạn đang xem bài viết: Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì? Singapore hay Singaporean

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang