logo vui cười lên

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì? Singapore hay Singaporean


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sing-ga-po tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh viết là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Để phát âm đúng từ Singapore này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Singapore thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Singapore là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Phân biệt Singapore và Singaporean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Singapore và Singaporean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Singapore là tên của nước Singapore trong tiếng anh, còn Singaporean để chỉ những thứ thuộc về nước Singapore như là người Singapore, văn hóa của Singapore, tiếng Singapore. Nếu bạn muốn nói về nước Singapore thì phải dùng từ Singapore chứ không phải Singaporean.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sing-ga-po tiếng anh là gì thì câu trả lời là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Singapore còn có từ Singaporean các bạn hay bị nhầm lẫn, Singaporean nghĩa là người Singapore hoặc tiếng Singapore chứ không phải nước Singapore.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang