logo vui cười lên

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì? Singapore hay Singaporean


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sing-ga-po tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh viết là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Để phát âm đúng từ Singapore này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Singapore thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Singapore là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Phân biệt Singapore và Singaporean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Singapore và Singaporean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Singapore là tên của nước Singapore trong tiếng anh, còn Singaporean để chỉ những thứ thuộc về nước Singapore như là người Singapore, văn hóa của Singapore, tiếng Singapore. Nếu bạn muốn nói về nước Singapore thì phải dùng từ Singapore chứ không phải Singaporean.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sing-ga-po tiếng anh là gì thì câu trả lời là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Singapore còn có từ Singaporean các bạn hay bị nhầm lẫn, Singaporean nghĩa là người Singapore hoặc tiếng Singapore chứ không phải nước Singapore.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang