logo vui cười lên

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì? Singapore hay Singaporean


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sing-ga-po tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh viết là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Để phát âm đúng từ Singapore này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Singapore thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Singapore là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Phân biệt Singapore và Singaporean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Singapore và Singaporean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Singapore là tên của nước Singapore trong tiếng anh, còn Singaporean để chỉ những thứ thuộc về nước Singapore như là người Singapore, văn hóa của Singapore, tiếng Singapore. Nếu bạn muốn nói về nước Singapore thì phải dùng từ Singapore chứ không phải Singaporean.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sing-ga-po tiếng anh là gì thì câu trả lời là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Singapore còn có từ Singaporean các bạn hay bị nhầm lẫn, Singaporean nghĩa là người Singapore hoặc tiếng Singapore chứ không phải nước Singapore.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang