logo vui cười lên

Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì? Tanzania hay Tanzanian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Tan-da-ni-a để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì
Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì

Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì

Nước Tan-da-ni-a tiếng anh viết là Tanzania, phiên âm đọc là /ˌtæn.zəˈniː.ə/

Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/

Để phát âm đúng từ Tanzania các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Tanzania thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Tanzania là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (T).

Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì
Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Tanzania và Tanzanian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Tanzania và Tanzanian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Tanzania là tên của nước Tan-da-ni-a trong tiếng anh, còn Tanzanian để chỉ những thứ thuộc về nước Tan-da-ni-a như là người Tan-da-ni-a, văn hóa Tan-da-ni-a, tiếng Tan-da-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước Tan-da-ni-a thì phải dùng từ Tanzania chứ không phải Tanzanian.

Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì
Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Tanzania, phiên âm đọc là /ˌtæn.zəˈniː.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (T) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Tanzania còn có từ Tanzanian các bạn hay bị nhầm lẫn, Tanzanian nghĩa là người Tan-da-ni-a hoặc tiếng Tan-da-ni-a chứ không phải nước Tan-da-ni-a.Bạn đang xem bài viết: Nước Tan-da-ni-a tiếng anh là gì? Tanzania hay Tanzanian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang