logo vui cười lên

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì? Morocco hay Moroccan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ma-rốc tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ma-rốc để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Nước Ma-rốc tiếng anh viết là Morocco, phiên âm đọc là /məˈrɒk.əʊ/

Morocco /məˈrɒk.əʊ/

Để phát âm đúng từ Morocco các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Morocco thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Morocco là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Phân biệt Morocco và Moroccan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Morocco và Moroccan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Morocco là tên của nước Ma-rốc trong tiếng anh, còn Moroccan để chỉ những thứ thuộc về nước Ma-rốc như là người Ma-rốc, văn hóa Ma-rốc, tiếng Ma-rốc. Nếu bạn muốn nói về nước Ma-rốc thì phải dùng từ Morocco chứ không phải Moroccan.

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ma-rốc tiếng anh là gì thì câu trả lời là Morocco, phiên âm đọc là /məˈrɒk.əʊ/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Morocco còn có từ Moroccan các bạn hay bị nhầm lẫn, Moroccan nghĩa là người Ma-rốc hoặc tiếng Ma-rốc chứ không phải nước Ma-rốc.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang