logo vui cười lên

Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì? Madagascar hay Madagascan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ma-đa-gát-ca để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì
Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì

Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì

Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh viết là Madagascar, phiên âm đọc là /ˌmæd.əˈɡæs.kər/

Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/

Để phát âm đúng từ Madagascar các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Madagascar thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Madagascar là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì
Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì

Phân biệt Madagascar và Madagascan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Madagascar và Madagascan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Madagascar là tên của nước Ma-đa-gát-ca trong tiếng anh, còn Madagascan để chỉ những thứ thuộc về nước Ma-đa-gát-ca như là người Ma-đa-gát-ca, văn hóa Ma-đa-gát-ca, tiếng Ma-đa-gát-ca. Nếu bạn muốn nói về nước Ma-đa-gát-ca thì phải dùng từ Madagascar chứ không phải Madagascan.

Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì
Nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ma-đa-gát-ca tiếng anh là gì thì câu trả lời là Madagascar, phiên âm đọc là /ˌmæd.əˈɡæs.kər/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Madagascar còn có từ Madagascan các bạn hay bị nhầm lẫn, Madagascan nghĩa là người Ma-đa-gát-ca hoặc tiếng Ma-đa-gát-ca chứ không phải nước Ma-đa-gát-ca.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang