logo vui cười lên

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì? Botswana hay Botswanan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bót-goa-na tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Bót-goa-na để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì
Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì

Nước Bót-goa-na tiếng anh viết là Botswana, phiên âm đọc là /bɒtˈswɑː.nə/

Botswana /bɒtˈswɑː.nə/

Để phát âm đúng từ Botswana các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Botswana thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Botswana là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (B).

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì
Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì

Phân biệt Botswana và Botswanan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Botswana và Botswanan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Botswana là tên của nước Bót-goa-na trong tiếng anh, còn Botswanan để chỉ những thứ thuộc về nước Bót-goa-na như là người Bót-goa-na, văn hóa Bót-goa-na, tiếng Bót-goa-na. Nếu bạn muốn nói về nước Bót-goa-na thì phải dùng từ Botswana chứ không phải Botswanan.

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì
Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bót-goa-na tiếng anh là gì thì câu trả lời là Botswana, phiên âm đọc là /bɒtˈswɑː.nə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (B) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Botswana còn có từ Botswanan các bạn hay bị nhầm lẫn, Botswanan nghĩa là người Bót-goa-na hoặc tiếng Bót-goa-na chứ không phải nước Bót-goa-na.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang