logo vui cười lên

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì? Botswana hay Botswanan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bót-goa-na tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Bót-goa-na để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì
Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì

Nước Bót-goa-na tiếng anh viết là Botswana, phiên âm đọc là /bɒtˈswɑː.nə/

Botswana /bɒtˈswɑː.nə/

Để phát âm đúng từ Botswana các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Botswana thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Botswana là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (B).

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì
Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì

Phân biệt Botswana và Botswanan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Botswana và Botswanan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Botswana là tên của nước Bót-goa-na trong tiếng anh, còn Botswanan để chỉ những thứ thuộc về nước Bót-goa-na như là người Bót-goa-na, văn hóa Bót-goa-na, tiếng Bót-goa-na. Nếu bạn muốn nói về nước Bót-goa-na thì phải dùng từ Botswana chứ không phải Botswanan.

Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì
Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bót-goa-na tiếng anh là gì thì câu trả lời là Botswana, phiên âm đọc là /bɒtˈswɑː.nə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (B) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Botswana còn có từ Botswanan các bạn hay bị nhầm lẫn, Botswanan nghĩa là người Bót-goa-na hoặc tiếng Bót-goa-na chứ không phải nước Bót-goa-na.Bạn đang xem bài viết: Nước Bót-goa-na tiếng anh là gì? Botswana hay Botswanan

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang