logo vui cười lên

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì? Angola hay Angolan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ăng-gô-la để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Nước Ăng-gô-la tiếng anh viết là Angola, phiên âm đọc là /æŋˈɡəʊ.lə/

Angola /æŋˈɡəʊ.lə/

Để phát âm đúng từ Angola các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Angola thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Angola là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Phân biệt Angola và Angolan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Angola và Angolan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Angola là tên của nước Ăng-gô-la trong tiếng anh, còn Angolan để chỉ những thứ thuộc về nước Ăng-gô-la như là người Ăng-gô-la, văn hóa Ăng-gô-la, tiếng Ăng-gô-la. Nếu bạn muốn nói về nước Ăng-gô-la thì phải dùng từ Angola chứ không phải Angolan.

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì thì câu trả lời là Angola, phiên âm đọc là /æŋˈɡəʊ.lə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Angola còn có từ Angolan các bạn hay bị nhầm lẫn, Angolan nghĩa là người Ăng-gô-la hoặc tiếng Ăng-gô-la chứ không phải nước Ăng-gô-la.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang