logo vui cười lên

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì? Angola hay Angolan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ăng-gô-la để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Nước Ăng-gô-la tiếng anh viết là Angola, phiên âm đọc là /æŋˈɡəʊ.lə/

Angola /æŋˈɡəʊ.lə/

Để phát âm đúng từ Angola các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Angola thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Angola là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Phân biệt Angola và Angolan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Angola và Angolan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Angola là tên của nước Ăng-gô-la trong tiếng anh, còn Angolan để chỉ những thứ thuộc về nước Ăng-gô-la như là người Ăng-gô-la, văn hóa Ăng-gô-la, tiếng Ăng-gô-la. Nếu bạn muốn nói về nước Ăng-gô-la thì phải dùng từ Angola chứ không phải Angolan.

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì thì câu trả lời là Angola, phiên âm đọc là /æŋˈɡəʊ.lə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Angola còn có từ Angolan các bạn hay bị nhầm lẫn, Angolan nghĩa là người Ăng-gô-la hoặc tiếng Ăng-gô-la chứ không phải nước Ăng-gô-la.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang