logo vui cười lên

Nước Séc-bi-a tiếng anh là gì? Serbia hay Serbian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Séc-bi-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Séc-bi-a tiếng anh là gì
Nước Séc-bi-a tiếng anh là gì

Nước Séc-bi-a tiếng anh là gì

Nước Séc-bi-a tiếng anh viết là Serbia, phiên âm đọc là /ˈsɜː.bi.ə/

Serbia /ˈsɜː.bi.ə/

Để phát âm đúng từ Serbia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Serbia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Serbia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Séc-bi-a tiếng anh là gì
Nước Séc-bi-a tiếng anh là gì

Phân biệt Serbia và Serbian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Serbia và Serbian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Serbia là tên của nước Séc-bi-a trong tiếng anh, còn Serbian để chỉ những thứ thuộc về nước Séc-bi-a như là người Séc-bi-a, văn hóa Séc-bi-a, tiếng Séc-bi-a. Nếu bạn muốn nói về nước Séc-bi-a thì phải dùng từ Serbia chứ không phải Serbian.

Nước Séc-bi-a tiếng anh là gì
Nước Séc-bi-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Séc-bi-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Serbia, phiên âm đọc là /ˈsɜː.bi.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Serbia còn có từ Serbian các bạn hay bị nhầm lẫn, Serbian nghĩa là người Séc-bi-a hoặc tiếng Séc-bi-a chứ không phải nước Séc-bi-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang