logo vui cười lên

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì? Myanmar hay Burmese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Mi-an-ma tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Nước Mi-an-ma tiếng anh viết là Myanmar, phiên âm đọc là /ˈmjæn.mɑːr/

Myanmar /ˈmjæn.mɑːr/

Để phát âm đúng từ Myanmar này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Myanmar thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Myanmar là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Phân biệt Myanmar và Burmese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Myanmar và Burmese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Myanmar là tên của nước Myanmar trong tiếng anh, còn Burmese để chỉ những thứ thuộc về nước Myanmar như là người Myanmar, văn hóa của Myanmar, tiếng Myanmar. Nếu bạn muốn nói về nước Myanmar thì phải dùng từ Myanmar chứ không phải Burmese.

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Mi-an-ma tiếng anh là gì thì câu trả lời là Myanmar, phiên âm đọc là /ˈmjæn.mɑːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Myanmar còn có từ Burmese các bạn hay bị nhầm lẫn, Burmese nghĩa là người Myanmar hoặc tiếng Myanmar chứ không phải nước Myanmar.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang