logo vui cười lên

Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì? Ethiopia hay Ethiopian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ê-ti-ô-pi-a để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì
Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì

Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì

Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh viết là Ethiopia, phiên âm đọc là /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/

Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/

Để phát âm đúng từ Ethiopia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Ethiopia thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Ethiopia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (E).

Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì
Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì

Phân biệt Ethiopia và Ethiopian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Ethiopia và Ethiopian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Ethiopia là tên của nước Ê-ti-ô-pi-a trong tiếng anh, còn Ethiopian để chỉ những thứ thuộc về nước Ê-ti-ô-pi-a như là người Ê-ti-ô-pi-a, văn hóa Ê-ti-ô-pi-a, tiếng Ê-ti-ô-pi-a. Nếu bạn muốn nói về nước Ê-ti-ô-pi-a thì phải dùng từ Ethiopia chứ không phải Ethiopian.

Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì
Nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ê-ti-ô-pi-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Ethiopia, phiên âm đọc là /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (E) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Ethiopia còn có từ Ethiopian các bạn hay bị nhầm lẫn, Ethiopian nghĩa là người Ê-ti-ô-pi-a hoặc tiếng Ê-ti-ô-pi-a chứ không phải nước Ê-ti-ô-pi-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang