logo vui cười lên

Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì? Nigeria hay Nigerian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ni-giê-ri-a để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì
Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì

Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì

Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh viết là Nigeria, phiên âm đọc là /naɪˈdʒɪə.ri.ə/

Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/

Để phát âm đúng từ Nigeria các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Nigeria thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Nigeria là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (N).

Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì
Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì

Phân biệt Nigeria và Nigerian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Nigeria và Nigerian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Nigeria là tên của nước Ni-giê-ri-a trong tiếng anh, còn Nigerian để chỉ những thứ thuộc về nước Ni-giê-ri-a như là người Ni-giê-ri-a, văn hóa Ni-giê-ri-a, tiếng Ni-giê-ri-a. Nếu bạn muốn nói về nước Ni-giê-ri-a thì phải dùng từ Nigeria chứ không phải Nigerian.

Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì
Nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ni-giê-ri-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Nigeria, phiên âm đọc là /naɪˈdʒɪə.ri.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (N) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Nigeria còn có từ Nigerian các bạn hay bị nhầm lẫn, Nigerian nghĩa là người Ni-giê-ri-a hoặc tiếng Ni-giê-ri-a chứ không phải nước Ni-giê-ri-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang