logo vui cười lên

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì? Portugal hay Portuguese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì
Nước Bồ Đào Nha tiếng anh

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh viết là Portugal, phiên âm đọc là /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/

Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/

Để phát âm đúng từ Portugal các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Portugal thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Portugal là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì
Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì

Phân biệt Portugal và Portuguese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Portugal và Portuguese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Portugal là tên của nước Bồ Đào Nha trong tiếng anh, còn Portuguese để chỉ những thứ thuộc về nước Bồ Đào Nha như là người Bồ Đào Nha, văn hóa Bồ Đào Nha, tiếng Bồ Đào Nha. Nếu bạn muốn nói về nước Bồ Đào Nha thì phải dùng từ Portugal chứ không phải Portuguese.

Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì
Nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bồ Đào Nha tiếng anh là gì thì câu trả lời là Portugal, phiên âm đọc là /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Portugal còn có từ Portuguese các bạn hay bị nhầm lẫn, Portuguese nghĩa là người Bồ Đào Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải nước Bồ Đào Nha.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang