logo vui cười lên

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì? Northern Ireland hay Northern Irish


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì
Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì

Nước Bắc Ai-len tiếng anh viết là Northern Ireland, phiên âm đọc là /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/

Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/

Để phát âm đúng từ Northern Ireland này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Northern Ireland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Northern Ireland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (N & I).

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì
Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì

Phân biệt Northern Ireland và Northern Irish

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Northern Ireland và Northern Irish, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Northern Ireland là tên của nước Bắc Ai-len trong tiếng anh, còn Northern Irish để chỉ những thứ thuộc về nước Bắc Ai-len như là người Bắc Ai-len, văn hóa của Bắc Ai-len, tiếng Bắc Ai-len. Nếu bạn muốn nói về nước Bắc Ai-len thì phải dùng từ Northern Ireland chứ không phải Northern Irish.

Lưu ý: Bắc Ai-len là một phần được tách ra từ nước Ai-len. Hiện nay Bắc Ai-len là một phần của Vương quốc Anh (Bắc Ai-len, Scotlen, Wale và England). Còn nước Ai-len thì không nằm trong Vương quốc Anh.

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì
Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì thì câu trả lời là Northern Ireland, phiên âm đọc là /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (N & I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Northern Ireland còn có từ Northern Irish các bạn hay bị nhầm lẫn, Northern Irish nghĩa là người Bắc Ai-len hoặc tiếng Bắc Ai-len chứ không phải nước Bắc Ai-len.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang