logo vui cười lên

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì? Northern Ireland hay Northern Irish


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì
Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì

Nước Bắc Ai-len tiếng anh viết là Northern Ireland, phiên âm đọc là /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/

Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/

Để phát âm đúng từ Northern Ireland này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Northern Ireland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Northern Ireland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (N & I).

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì
Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì

Phân biệt Northern Ireland và Northern Irish

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Northern Ireland và Northern Irish, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Northern Ireland là tên của nước Bắc Ai-len trong tiếng anh, còn Northern Irish để chỉ những thứ thuộc về nước Bắc Ai-len như là người Bắc Ai-len, văn hóa của Bắc Ai-len, tiếng Bắc Ai-len. Nếu bạn muốn nói về nước Bắc Ai-len thì phải dùng từ Northern Ireland chứ không phải Northern Irish.

Lưu ý: Bắc Ai-len là một phần được tách ra từ nước Ai-len. Hiện nay Bắc Ai-len là một phần của Vương quốc Anh (Bắc Ai-len, Scotlen, Wale và England). Còn nước Ai-len thì không nằm trong Vương quốc Anh.

Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì
Nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bắc Ai-len tiếng anh là gì thì câu trả lời là Northern Ireland, phiên âm đọc là /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (N & I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Northern Ireland còn có từ Northern Irish các bạn hay bị nhầm lẫn, Northern Irish nghĩa là người Bắc Ai-len hoặc tiếng Bắc Ai-len chứ không phải nước Bắc Ai-len.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang