logo vui cười lên

Nước Đan Mạch tiếng anh là gì? Denmark hay Danish


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Đan Mạch tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Đan Mạch tiếng anh là gì
Nước Đan Mạch trong tiếng anh

Nước Đan Mạch tiếng anh là gì

Nước Đan Mạch tiếng anh viết là Denmark, phiên âm đọc là /ˈden.mɑːk/

Denmark /ˈden.mɑːk/

Để phát âm đúng từ Denmark này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Denmark thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Denmark là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (D).

Nước Đan Mạch tiếng anh là gì
Nước Đan Mạch tiếng anh là gì

Phân biệt Denmark và Danish

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Denmark và Danish, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Denmark là tên của nước Đan Mạch trong tiếng anh, còn Danish để chỉ những thứ thuộc về nước Đan Mạch như là người Đan Mạch, văn hóa của Đan Mạch, tiếng Đan Mạch. Nếu bạn muốn nói về nước Đan Mạch thì phải dùng từ Denmark chứ không phải Danish.

Nước Đan Mạch tiếng anh là gì
Nước Đan Mạch tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Đan Mạch tiếng anh là gì thì câu trả lời là Denmark, phiên âm đọc là /ˈden.mɑːk/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (D) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Denmark còn có từ Danish các bạn hay bị nhầm lẫn, Danish nghĩa là người Đan Mạch hoặc tiếng Đan Mạch chứ không phải nước Đan Mạch.Bạn đang xem bài viết: Nước Đan Mạch tiếng anh là gì? Denmark hay Danish

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang