logo vui cười lên

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì? Iceland hay Icelandic


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Nước Ai-xơ-len tiếng anh viết là Iceland, phiên âm đọc là /ˈaɪs.lənd/

Iceland /ˈaɪs.lənd/

Để phát âm đúng từ Iceland này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Iceland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Iceland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Phân biệt Iceland và Icelandic

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Iceland và Icelandic, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Iceland là tên của nước Ai-xơ-len trong tiếng anh, còn Icelandic để chỉ những thứ thuộc về nước Ai-xơ-len như là người Ai-xơ-len, văn hóa của Ai-xơ-len, tiếng Ai-xơ-len. Nếu bạn muốn nói về nước Ai-xơ-len thì phải dùng từ Iceland chứ không phải Icelandic.

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì thì câu trả lời là Iceland, phiên âm đọc là /ˈaɪs.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Iceland còn có từ Icelandic các bạn hay bị nhầm lẫn, Icelandic nghĩa là người Ai-xơ-len hoặc tiếng Ai-xơ-len chứ không phải nước Ai-xơ-len.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang