logo vui cười lên

Nước Ai-len tiếng anh là gì? Ireland hay Irish


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ai-len tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Nước Ai-len tiếng anh là gì

Nước Ai-len tiếng anh viết là Ireland, phiên âm đọc là /ˈaɪə.lənd/

Ireland /ˈaɪə.lənd/

Để phát âm đúng từ Ireland này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Ireland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Ireland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Phân biệt Ireland và Irish

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Ireland và Irish, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Ireland là tên của nước Ai-len trong tiếng anh, còn Irish để chỉ những thứ thuộc về nước Ai-len như là người Ai-len, văn hóa của Ai-len, tiếng Ai-len. Nếu bạn muốn nói về nước Ai-len thì phải dùng từ Ireland chứ không phải Irish.

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ai-len tiếng anh là gì thì câu trả lời là Ireland, phiên âm đọc là /ˈaɪə.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Ireland còn có từ Irish các bạn hay bị nhầm lẫn, Irish nghĩa là người Ai-len hoặc tiếng Ai-len chứ không phải nước Ai-len.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang