logo vui cười lên

Nước Ai-len tiếng anh là gì? Ireland hay Irish


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ai-len tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Nước Ai-len tiếng anh là gì

Nước Ai-len tiếng anh viết là Ireland, phiên âm đọc là /ˈaɪə.lənd/

Ireland /ˈaɪə.lənd/

Để phát âm đúng từ Ireland này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Ireland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Ireland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Phân biệt Ireland và Irish

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Ireland và Irish, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Ireland là tên của nước Ai-len trong tiếng anh, còn Irish để chỉ những thứ thuộc về nước Ai-len như là người Ai-len, văn hóa của Ai-len, tiếng Ai-len. Nếu bạn muốn nói về nước Ai-len thì phải dùng từ Ireland chứ không phải Irish.

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ai-len tiếng anh là gì thì câu trả lời là Ireland, phiên âm đọc là /ˈaɪə.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Ireland còn có từ Irish các bạn hay bị nhầm lẫn, Irish nghĩa là người Ai-len hoặc tiếng Ai-len chứ không phải nước Ai-len.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang