logo vui cười lên

Nước Ý tiếng anh là gì? Italy hay Italian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ý tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Nước Ý tiếng anh là gì

Nước Ý tiếng anh viết là Italy, phiên âm đọc là /ˈɪt.əl.i/

Italy /ˈɪt.əl.i/

Để phát âm đúng từ Italy các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Italy thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Italy là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Phân biệt Italy và Italian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Italy và Italian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Italy là tên của nước Ý trong tiếng anh, còn Italian để chỉ những thứ thuộc về nước Ý như là người Ý, văn hóa Ý, tiếng Ý. Nếu bạn muốn nói về nước Ý thì phải dùng từ Italy chứ không phải Italian.

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ý tiếng anh là gì thì câu trả lời là Italy, phiên âm đọc là /ˈɪt.əl.i/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Italy còn có từ Italian các bạn hay bị nhầm lẫn, Italian nghĩa là người Ý hoặc tiếng Ý chứ không phải nước Ý.Bạn đang xem bài viết: Nước Ý tiếng anh là gì? Italy hay Italian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang