logo vui cười lên

Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì? Cyprus hay Cypriot


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Cộng Hòa Síp tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì
Nước Cộng hòa Síp tiếng anh

Nước Cộng Hòa Síp tiếng anh là gì

Nước Cộng Hòa Síp tiếng anh viết là Cyprus, phiên âm đọc là /ˈsaɪ.prəs/

Cyprus /ˈsaɪ.prəs/

Để phát âm đúng từ Cyprus các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Cyprus thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Cyprus là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (C).

Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì
Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì

Phân biệt Cyprus và Cypriot

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Cyprus và Cypriot, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Cyprus là tên của nước Cộng Hòa Síp trong tiếng anh, còn Cypriot để chỉ những thứ thuộc về nước Cộng Hòa Síp như là người Cộng Hòa Síp, văn hóa Cộng Hòa Síp, tiếng Cộng Hòa Síp. Nếu bạn muốn nói về nước Cộng Hòa Síp thì phải dùng từ Cyprus chứ không phải Cypriot.

Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì
Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Cộng Hòa Síp tiếng anh là gì thì câu trả lời là Cyprus, phiên âm đọc là /ˈsaɪ.prəs/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (C) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Cyprus còn có từ Cypriot các bạn hay bị nhầm lẫn, Cypriot nghĩa là người Cộng Hòa Síp hoặc tiếng Cộng Hòa Síp chứ không phải nước Cộng Hòa Síp.Bạn đang xem bài viết: Nước Cộng hòa Síp tiếng anh là gì? Cyprus hay Cypriot

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang