logo vui cười lên

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì? Albania hay Albanian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Nước An-ba-ni-a tiếng anh viết là Albania, phiên âm đọc là /ælˈbeɪ.ni.ə/

Albania /ælˈbeɪ.ni.ə/

Để phát âm đúng từ Albania các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Albania thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Albania là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Albania và Albanian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Albania và Albanian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Albania là tên của nước An-ba-ni-a trong tiếng anh, còn Albanian để chỉ những thứ thuộc về nước An-ba-ni-a như là người An-ba-ni-a, văn hóa An-ba-ni-a, tiếng An-ba-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước An-ba-ni-a thì phải dùng từ Albania chứ không phải Albanian.

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Albania, phiên âm đọc là /ælˈbeɪ.ni.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Albania còn có từ Albanian các bạn hay bị nhầm lẫn, Albanian nghĩa là người An-ba-ni-a hoặc tiếng An-ba-ni-a chứ không phải nước An-ba-ni-a.Bạn đang xem bài viết: Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì? Albania hay Albanian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang