logo vui cười lên

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì? Albania hay Albanian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Nước An-ba-ni-a tiếng anh viết là Albania, phiên âm đọc là /ælˈbeɪ.ni.ə/

Albania /ælˈbeɪ.ni.ə/

Để phát âm đúng từ Albania các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Albania thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Albania là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Phân biệt Albania và Albanian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Albania và Albanian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Albania là tên của nước An-ba-ni-a trong tiếng anh, còn Albanian để chỉ những thứ thuộc về nước An-ba-ni-a như là người An-ba-ni-a, văn hóa An-ba-ni-a, tiếng An-ba-ni-a. Nếu bạn muốn nói về nước An-ba-ni-a thì phải dùng từ Albania chứ không phải Albanian.

Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì
Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Albania, phiên âm đọc là /ælˈbeɪ.ni.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Albania còn có từ Albanian các bạn hay bị nhầm lẫn, Albanian nghĩa là người An-ba-ni-a hoặc tiếng An-ba-ni-a chứ không phải nước An-ba-ni-a.Bạn đang xem bài viết: Nước An-ba-ni-a tiếng anh là gì? Albania hay Albanian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang