logo vui cười lên

Số 29 tiếng anh là gì? Đọc số hai chín tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm ở trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 29 tiếng anh là gì và cách đọc số 29 trong tiếng anh như thế nào.

Số 29 tiếng anh là gì
Số 29 tiếng anh là gì

Số 29 tiếng anh là gì

Số 29 tiếng anh là twenty-nine, phiên âm đọc là /ˈtwen.ti naɪn/

Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ twenty-nine ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ twenty-nine chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 29 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 29, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 29 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự, thứ hạng trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 29 tiếng anh là gì
Số 29 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 29 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Three /θriː/: số 3
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Two /tuː/: số 2
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 29 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 29 trong tiếng anh viết là twenty-nine, phiên âm đọc là /ˈtwen.ti naɪn/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là twenty-nine hay number twenty-nine.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang