logo vui cười lên

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì? Venezuela hay Venezuelan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Vê-nê-duê-la để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì
Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh viết là Venezuela, phiên âm đọc là /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/

Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/

Để phát âm đúng từ Venezuela các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Venezuela thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Venezuela là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (V).

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì
Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì

Phân biệt Venezuela và Venezuelan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Venezuela và Venezuelan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Venezuela là tên của nước Vê-nê-duê-la trong tiếng anh, còn Venezuelan để chỉ những thứ thuộc về nước Vê-nê-duê-la như là người Vê-nê-duê-la, văn hóa Vê-nê-duê-la, tiếng Vê-nê-duê-la. Nếu bạn muốn nói về nước Vê-nê-duê-la thì phải dùng từ Venezuela chứ không phải Venezuelan.

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì
Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì thì câu trả lời là Venezuela, phiên âm đọc là /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (V) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Venezuela còn có từ Venezuelan các bạn hay bị nhầm lẫn, Venezuelan nghĩa là người Vê-nê-duê-la hoặc tiếng Vê-nê-duê-la chứ không phải nước Vê-nê-duê-la.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang