logo vui cười lên

Nước Nê-pan tiếng anh là gì? Nepal hay Nepalese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Nê-pan tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Nê-pan để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Nê-pan tiếng anh là gì
Nước Nê-pan tiếng anh là gì

Nước Nê-pan tiếng anh là gì

Nước Nê-pan tiếng anh viết là Nepal, phiên âm đọc là /nəˈpɔːl/

Nepal /nəˈpɔːl/

Để phát âm đúng từ Nepal các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Nepal thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Nepal là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (N).

Nước Nê-pan tiếng anh là gì
Nước Nê-pan tiếng anh là gì

Phân biệt Nepal và Nepalese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Nepal và Nepalese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Nepal là tên của nước Nê-pan trong tiếng anh, còn Nepalese để chỉ những thứ thuộc về nước Nê-pan như là người Nê-pan, văn hóa Nê-pan, tiếng Nê-pan. Nếu bạn muốn nói về nước Nê-pan thì phải dùng từ Nepal chứ không phải Nepalese.

Nước Nê-pan tiếng anh là gì
Nước Nê-pan tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Nê-pan tiếng anh là gì thì câu trả lời là Nepal, phiên âm đọc là /nəˈpɔːl/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (N) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Nepal còn có từ Nepalese các bạn hay bị nhầm lẫn, Nepalese nghĩa là người Nê-pan hoặc tiếng Nê-pan chứ không phải nước Nê-pan.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang