logo vui cười lên

Nước Nê-pan tiếng anh là gì? Nepal hay Nepalese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Nê-pan tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Nê-pan để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Nê-pan tiếng anh là gì
Nước Nê-pan tiếng anh là gì

Nước Nê-pan tiếng anh là gì

Nước Nê-pan tiếng anh viết là Nepal, phiên âm đọc là /nəˈpɔːl/

Nepal /nəˈpɔːl/

Để phát âm đúng từ Nepal các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Nepal thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Nepal là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (N).

Nước Nê-pan tiếng anh là gì
Nước Nê-pan tiếng anh là gì

Phân biệt Nepal và Nepalese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Nepal và Nepalese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Nepal là tên của nước Nê-pan trong tiếng anh, còn Nepalese để chỉ những thứ thuộc về nước Nê-pan như là người Nê-pan, văn hóa Nê-pan, tiếng Nê-pan. Nếu bạn muốn nói về nước Nê-pan thì phải dùng từ Nepal chứ không phải Nepalese.

Nước Nê-pan tiếng anh là gì
Nước Nê-pan tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Nê-pan tiếng anh là gì thì câu trả lời là Nepal, phiên âm đọc là /nəˈpɔːl/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (N) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Nepal còn có từ Nepalese các bạn hay bị nhầm lẫn, Nepalese nghĩa là người Nê-pan hoặc tiếng Nê-pan chứ không phải nước Nê-pan.Bạn đang xem bài viết: Nước Nê-pan tiếng anh là gì? Nepal hay Nepalese

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang