logo vui cười lên

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì? Zambia hay Zambian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Dăm-bi-a để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì

Nước Dăm-bi-a tiếng anh viết là Zambia, phiên âm đọc là /ˈzæm.bi.ə/

Zambia /ˈzæm.bi.ə/

Để phát âm đúng từ Zambia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Zambia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Zambia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (Z).

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì

Phân biệt Zambia và Zambian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Zambia và Zambian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Zambia là tên của nước Dăm-bi-a trong tiếng anh, còn Zambian để chỉ những thứ thuộc về nước Dăm-bi-a như là người Dăm-bi-a, văn hóa Dăm-bi-a, tiếng Dăm-bi-a. Nếu bạn muốn nói về nước Dăm-bi-a thì phải dùng từ Zambia chứ không phải Zambian.

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Zambia, phiên âm đọc là /ˈzæm.bi.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (Z) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Zambia còn có từ Zambian các bạn hay bị nhầm lẫn, Zambian nghĩa là người Dăm-bi-a hoặc tiếng Dăm-bi-a chứ không phải nước Dăm-bi-a.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang