logo vui cười lên

Nước Anh tiếng anh là gì? England hay English


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Anh tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Anh tiếng anh là gì
Nước Anh tiếng anh là gì

Nước Anh tiếng anh là gì

Nước Anh tiếng anh viết là England, phiên âm đọc là /ˈɪŋ.ɡlənd/

England /ˈɪŋ.ɡlənd/

 

Để phát âm đúng từ England này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ England thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là England là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (E).

Nước Anh tiếng anh là gì
Nước Anh tiếng anh là gì

Phân biệt England và English

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa England và English, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. England là tên của nước Anh trong tiếng anh, còn English để chỉ những thứ thuộc về nước Anh như là người Anh, văn hóa của Anh, tiếng Anh. Nếu bạn muốn nói về nước Anh thì phải dùng từ England chứ không phải English.

Lưu ý: England là nước Anh khác với Vương quốc Anh. Vương quốc Anh bao gồm nước Anh, nước Scotlen, nước Wales và Bắc Ai-len.

Nước Anh tiếng anh là gì
Nước Anh tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Anh tiếng anh là gì thì câu trả lời là England, phiên âm đọc là /ˈɪŋ.ɡlənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (E) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ England còn có từ English các bạn hay bị nhầm lẫn, English nghĩa là người Anh hoặc tiếng Anh chứ không phải nước Anh.Bạn đang xem bài viết: Nước Anh tiếng anh là gì? England hay English

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang