logo vui cười lên

Số 38 tiếng anh là gì? Đọc số ba mươi tám tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm ở trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 38 tiếng anh là gì và cách đọc số 38 trong tiếng anh như thế nào.

Số 38 tiếng anh là gì
Số 38 tiếng anh là gì

Số 38 tiếng anh là gì

Số 38 tiếng anh là thirty-eight, phiên âm đọc là /ˈθɜː.ti eɪt/

Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ thirty-eight ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ thirty-eight chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 38 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 38, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 38 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự, thứ hạng trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 38 tiếng anh là gì
Số 38 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 38 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • One /wʌn/: số 1
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Three /θriː/: số 3
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 38 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 38 trong tiếng anh viết là thirty-eight, phiên âm đọc là /ˈθɜː.ti eɪt/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là thirty-eight hay number thirty-eight.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang