logo vui cười lên

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì? Algeria hay Algerian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước An-giê-ri tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài An-giê-ri để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì
Nước An-giê-ri tiếng anh là gì

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì

Nước An-giê-ri tiếng anh viết là Algeria, phiên âm đọc là /ælˈdʒɪə.ri.ə/

Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/

Để phát âm đúng từ Algeria các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Algeria thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Algeria là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì
Nước An-giê-ri tiếng anh là gì

Phân biệt Algeria và Algerian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Algeria và Algerian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Algeria là tên của nước An-giê-ri trong tiếng anh, còn Algerian để chỉ những thứ thuộc về nước An-giê-ri như là người An-giê-ri, văn hóa An-giê-ri, tiếng An-giê-ri. Nếu bạn muốn nói về nước An-giê-ri thì phải dùng từ Algeria chứ không phải Algerian.

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì
Nước An-giê-ri tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước An-giê-ri tiếng anh là gì thì câu trả lời là Algeria, phiên âm đọc là /ælˈdʒɪə.ri.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Algeria còn có từ Algerian các bạn hay bị nhầm lẫn, Algerian nghĩa là người An-giê-ri hoặc tiếng An-giê-ri chứ không phải nước An-giê-ri.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang